“บวร สมุทรสงคราม”ขับเคลื่อน “คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน ระดับตำบล”ตามแนวพอเพียง

จังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนภารกิจ “คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน ระดับตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม” ผ่าน “ลาดใหญ่โมเดล” โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของคู่หู คู่คิด มิตรแก้จน ระดับตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ พระอธิการรังสรรค์ปภสฺสโส เจ้าอาวาสวัดน้อยแสงจันทร์ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะวันจาก หัวหน้าทีมปฏิบัติการตำบลลาดใหญ่ ประธานบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) สื่อมวลชน ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และโคก หนอง นาโมเดล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้เกียรติเป็นพยานในการลงนามดังกล่าว

สำหรับสาระสำคัญของการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของคู่หู คู่คิด มิตรแก้จน ระดับตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม นั้น ประกอบด้วย (1) ร่วมมือกันบูรณาการงาน พร้อมร่วมเป็นพลังเครือข่ายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ ณ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด (2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ให้ครัวเรือนเป้าหมาย (3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายให้พึ่งตนเองได้ (4) เสริมสร้างความสุข ความอบอุ่นใจให้กับครัวเรือนเป้าหมาย (5) สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานทุกรูปแบบ และ (6) เพื่อการสร้างคุณภาพทางจิตใจให้ครัวเรือนเป้าหมายอยู่ในสังคมได้มีความสุขออย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับดังกล่าว ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจาก สมุทรสงครามโมเดล “แก้จน คนแม่กลอง” อย่างยั่งยืน ซึ่งนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบ TPMAP (Thailand People Map and Analytics Platform) ในการระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขความยากจนใน 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เพื่อระบุเป้าหมายวิกฤต และทำแผนการแก้ไขปัญหารายครัวเรือน ผ่านการใช้ระบบ TPMAP อันจะช่วยระบุและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่กลุ่มเป้าหมายวิกฤตทั่วประเทศมากกว่า 90% ในทุกมิติของความยากจน ให้สามารถอยู่รอดและดำรงชีพอยู่ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกันนี้ยังได้น้อมนำเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “บวร” บ้าน วัด ราชการ โดยดึง 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคราชการ วิชาการ ผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน เข้ามาร่วมขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนในขั้น “พอเพียง” และ “ยั่งยืน” นั้น จะต้องมีแนวทางกลยุทธ์ที่แตกต่างจากการแก้ไขปัญหาในขั้น “อยู่รอด” โดยจำเป็นจะต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในบริบทของชุมชนทั้งองคาพยพที่เกื้อกูลต่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับบุคคล/ครัวเรือน นั่นเอง

Leave a Reply