กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 7 ก.ย. 65  เวลา 09.00 น. ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พร้อมคู่สมรส นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 103 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 และจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

พร้อมกันนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบทูลเบิกประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศตนในการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปขับเคลื่อนในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนดีเด่น เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล “เพชรดอกแก้ว” ประจำปี 2565 จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1) นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร 2) นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  3) นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร 4) นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก 5) นางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี 6) นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม 7) นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี 8) นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย 9) นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และ 10) นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และเบิกคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะเกษียณราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พร้อมคู่สมรส กราบถวายบังคมลา และพระราชทานพระราชานุญาตร่วมฉายพระรูปกับปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” อีกทั้งทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาศัย อยู่ในผืนแผ่นดินไทยในการได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด – 19 อย่างทั่วถึง โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาขับเคลื่อนผ่านโครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผนึกกำลังร่วมกับทุกภาคีในพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน 2) ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างทั่วถึง ตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 3) ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ 4) น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มาจัดทำโครงการส่งเสริมการใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ 5) โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อการคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์” ยังผลให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด น้อมนำแนวพระราชดำริขยายผลต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

 

Leave a Reply