เจาะมติผู้บริหาร มจร 7 เรื่องครอบคลุมแค่ไหน ??

     หลังจากเวปข่าวออนไลน์ thebuddh ได้เสนอข่าวผลการประชุมของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้ที่มีมติให้เลื่อนงานรับปริญญาออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะมีการสอบปลายภาคออนไลน์ รับสมัครนิสิตออนไลน์ รวมทั้งอาจจะต้องทำงานที่บ้าน

       ปรากฎว่ามีวิทยาเขต วิทยาลัยหลายแห่งในต่างจังหวัดสอบถามเป็นจำนวนมากว่า มติดังกล่าวของผู้บริหารส่วนกลางในวันนี้ครอบคลุมวิทยาเขตด้วยหรือไม่

         ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เกี่ยวกับรายละเอียดมติที่ประชุมวันนี้  พระคุณเจ้า ได้เปิดเผยว่า

      ” วันนี้ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นการฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาและหามาตรการในการป้องกันโควิด-19  จากผลการประชุมที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

      หนึ่ง ให้เลื่อนพิธีประสาทปริญญาจากเดิมกำหนดวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อนและจะกำหนดวันประสาทปริญญาใหม่อีกภายหลัง สอง ให้ปรับการสอบปลายภาคทั้งหมดเป็นการสอบแบบออนไลน์  สาม ให้ปรับการทำงานของเจ้าหน้าที่คณาจารย์เป็นการทำงานแบบเหลื่อมเวลาและแบบออนไลน์  สี่  ให้มีศูนย์ป้องกันโควิด-19โดยให้เป็นศูนย์ควบคุมบังคับบัญชาสั่งการให้มีประสิทธิภาพและติดตามข่าวสารตลอดเวลา  ห้า ให้เข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้าออกมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด   หก ให้ปิดหอพักนิสิตและตรวจเข้มงวดสำหรับนิสิตนานาชาติ และเรื่องที่ เจ็ด คือการรับสมัครนิสิตใหม่ทุกระดับชั้นให้ปรับเป็นรับสมัครทางออนไลน์

        ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ประกาศใช้ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เพื่อช่วยกันสกัดไม่ให้โควิด-19 ระบาดแพร่หลายออกไป

         นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจะประกาศให้พระคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิตทั่วประเทศมากกว่าหนึ่งหมื่นรูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันในวัน เวลา เดียวกันเป็นระยะ ๆ เพื่อให้กำลังใจผู้คนทั้งประเทศในภาววิกฤตเช่นนี้ แต่การเจริญพระพุทธมนต์นั้นจะไม่ให้พระสงฆ์มารวมกันเป็นจำนวนมากเหมือนภาวปกติแต่จะใช้วิธีต่างรูปต่างวัดให้พร้อมกันสวดในอุโบสถของแต่ละวัดกันเอง…”                พระเมธีธรรมาจารย์ ได้กล่าวทิ้งท้าย

*******************

Leave a Reply