ประธานพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐจีนเยี่ยม “อดีตพระพรหมสิทธิ” สัทธิวิหาริกร่วมพระอุปัชฌาย์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 วานนี้ อาจารย์จิงเหย้า (Jing Yao) ประธานพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐจีน (The President of Buddhist Association of the Republic of China) จากประเทศไต้หวัน และพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร หรือพระอาจารย์หมิงยี่ (Ming Yi) จากประเทศสิงคโปร์ ได้นำคณะพระภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสกอุบาสิกา ทำบุญถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราขวรมหาวิหาร, อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และถือโอกาสเยี่ยมอดีตพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) สัทธิวิหาริกร่วมพระอุปัชฌาย์

โดยคณะพระสงฆ์มหายานที่เดินทางในครั้งนี้ มีพระอาจารย์กั๊วะฉิง (Guo Qing) เจ้าอาวาสวัดเจิ้งเจวี๋ย (Zheng Jue Monastery), ผู้บริหารวิทยาลัย Zheng Jue Vinaya College และพระอาจารย์ซิ่งเต๋อ (Xing De) เจ้าอาวาสวัดหยวนทุง (Yuan Tung Monastery) เคยมาบวชศึกษาแนวทางปฏิบัติตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย กับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ร่วมเดินทางมาด้วย

พระอาจารย์กั๊วะฉิงในวัย 77 ปี ได้เล่าถึงความหลังเมื่อครั้งมาบวชเป็นศิษย์ร่วมสำนักวัดสระเกศกับอดีตพระพรหมสิทธิ สมัยยังเป็นพระหนุ่มด้วยกัน เมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว

จากการได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิปทาคณะสงฆ์เถรวาทจากวัดสระเกศในคราวนั้น ท่านได้นำไปปรับใช้กับวัดของท่านในไต้หวัน จนทำให้เป็นหนึ่งในวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการประพฤติวัตรเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเรื่องการนำวิธีการฉันในบาตรไปปรับใช้กับพระสงฆ์มหายานในวัดของท่านด้วย

อดีตพระพรหมสิทธิกล่าวปฏิสันถารว่า พระอาจารย์กั๊วะฉินมาครั้งนี้ เป็นการกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทย และได้มาเจอญาติผู้น้องอีกครั้ง หลังไม่ได้เจอกันมานาน

พระอาจารย์กั๊วะฉินจับมืออดีตพระพรหมสิทธิ ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมอุปัชฌาย์ยกขึ้นจรดศีรษะ ด้วยความตื้นตัน บอกว่า เจ้าประคุณสมเด็จฯ พระอุปัชฌาย์ เป็นปฐมบูรพาจารย์ผู้สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์ไต้หวันจนเกิดความแนบแน่นมาถึงปัจจุบัน ท่านจึงเป็นที่เคารพและเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะสงฆ์ไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง แม้วันนี้ พระอุปัชฌาย์จะไม่อยู่แล้ว แต่การได้มาเจออดีตพระพรหมสิทธิที่วัดสระเกศอีกครั้ง ก็รู้สึกเหมือนยังได้อยู่กับท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

นอกจากนี้อดีตพระพรหมสิทธิได้ให้คณะสงฆ์วัดสระเกศนำคณะสงฆ์ไต้หวันและสิงคโปร์เดินขึ้นพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ร่วมห่มผ้าเจดีย์บูชานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเยี่ยมชมนิทรรศการถ้ำบามิยันจำลอง เมื่อพระอาจารย์จิงเหย้าได้ทราบเรื่องพระไตรปิฎกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (คัมภีร์โบราณอายุกว่า 2,000 ปี) ที่อดีตพระพรหมสิทธิอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดสระเกศ สร้างความตื่นเต้นยินดีแก่พระอาจารย์จิงเหย้าอย่างมาก ได้ออกปากกับอดีตพระพรหมสิทธิว่า ต่อไปหากจะมีกิจกรรมใดอีก อยากจะร่วมมือกับอดีตพระพรหมสิทธิและสนับสนุนในทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น และอยากให้มีการส่งพระสงฆ์วัดสระเกศไปอยู่กับท่านศึกษาภาษาจีน โดยท่านยินดีให้ความช่วยเหลือและดูแลทุกด้าน

Leave a Reply