เช็คด่วน!! รายชื่อผู้รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จำนวน 140 รางวัล

วันที่ 7 มี.ค. 66  สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะ ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฝ่ายบรรพชิต ได้ลงนามประกาศสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาอันมี พลเอกธงชัย เกื้อสกุล เป็นนายกสมาคม ได้ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดสรรเข้ารับรางวัล “เสาโอศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ จำนวน 140 รางวัล ประกอบด้วยประเภทพระภิกษุ  37 รูป คฤหัสถ์และองค์กรอีก 103 รางวัล ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ ซึ่งมีรายละเอียดชื่อดังนี้

Leave a Reply