ปลัดมหาดไทยปลูกพลังชาวราชสีห์ต้องจับมือ “ทำงานเป็นทีม”  ด้าน “ไมตรี อินทุสุต” แนะคนมหาดไทยต้องสลาย “รั้วและบ้านใครบ้านมัน”

วันที่ 7 มี.ค. 66  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี อินทุสุต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากร โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่และภารกิจหลัก คือ การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชน ซึ่งจากวิวัฒนาการของโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความซับซ้อนและเกิดเป็นวิกฤติที่กลายเป็นสภาวะปัญหาต่าง ๆ ทำให้หลักการทำงาน “รองเท้าสึก ก่อนก้นกางเกงขาด” ที่เคยเป็นเรื่องกิจวัตรปกติของพวกเราชาวมหาดไทยเริ่มมีช่องว่าง และเริ่มเลือนรางจางหายไปจากกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย (Partnership) ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ตลอดจนถึงการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 นี้ กระทรวงมหาดไทยได้สถาปนาครบ 131 ปีแล้ว แต่จากการสำรวจปัญหาครัวเรือนผ่านแพลตฟอร์ม ThaiQM โดยกรมการปกครองพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีครัวเรือนกว่า 14 ล้านครัวเรือน มีสภาพปัญหามากกว่า 3 ล้านครัวเรือน ที่พวกเราชาวมหาดไทยกำลังมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ และในขณะเดียวกันเราก็มักจะได้ยินจากพี่น้องประชาชนว่าเราชาวมหาดไทยมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่บ่อยนัก เพราะระบบราชการมีลักษณะการทำงานเป็นวงรอบ (Cycle) และทำเป็นประจำ ดังนั้น เราจึงต้องยกระดับสมรรถนะของตนเองให้มีจิตใจที่รุกรบ มี Passion การเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี ที่สามารถผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ตัดสินใจนโยบาย เพื่อสามารถทำตามสิ่งที่คิด Change For Good  สร้างสิ่งที่ดี ให้เกิดขึ้นได้

“สำหรับสภาพปัญหาในทางกระบวนการทำงานที่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้พบ คือ ทุกวันนี้ พวกเราชาวมหาดไทยขาดบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรม/สำนัก/กอง และหน่วยงานภายใน จึงทำให้เกิดการทำงานแบบไซโล ทำงานใคร งานมัน ไม่พูดคุยกัน ดังนั้น จึงถึงเวลาที่พวกเราชาวมหาดไทย ทุกกรม ทุกหน่วยงาน ทุกสำนัก กอง กลุ่มงาน จับมือทำงานไปด้วยการ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี ที่มีคุณภาพ และมีความครบวงจร ซึ่งการจะทำให้เกิดงานที่ดีได้นั้นต้องเริ่มต้นจาก “เราทุกคน” ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) ไม่ทำตัวเป็นไม้ใกล้ฝั่ง (Dead Wood) ที่ทำงานตามสั่งเพียงอย่างเดียว และสามารถขายความคิดให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบทำสิ่งที่ดีให้กับส่วนรวมและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้ จึงได้เรียนเชิญท่านไมตรี อินทุสุต มาเป็นวิทยากรบรรยายและเป็นโค้ช (Coach) ให้กับกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะท่านคือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นคนมหาดไทย อีกทั้งได้เรียบเรียงหนังสือที่ล้วนมากไปด้วยคุณค่าในการสืบสานงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่คงความทันสมัยและประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน และหนังสือเหล่านั้นกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับอนุญาตให้ทำการรีไรท์ (Rewrite) มาให้พวกเราชาวมหาดไทยได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการถึงทุกวันนี้” ปลัด มท. กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบพระคุณท่านไมตรี อินทุสุต ที่สละเวลามาบรรยายให้กับพวกเรา และขอขอบคุณพี่น้องชาวมหาดไทยที่มาร่วมกันรับฟังและร่วมกันตักตวงเพื่อทำสิ่งที่ดีต่อไป กระทรวงมหาดไทยต้องหวังพึ่งท่านเพราะท่านเปรียบเสมือนเป็น “ยาสารพัดนึก” เป็นคุณหมอที่จะมาช่วยกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และจะได้เผยแพร่องค์ความรู้และการบรรยายในวันนี้ให้กับข้าราชการทุกระดับ เพื่อให้พวกเราชาวมหาดไทยได้ศึกษาเรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมนี้ ไปทำการช่วยกันคิดช่วยกันทำ และนำไปขยายผลกับกรม/สำนัก/กอง เพื่อให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำหน้าที่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนดังปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น นายไมตรี อินทุสุต ได้เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานยุทธศาสตร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวว่า ปัญหาในปัจจุบันของการทำงานกระทรวงมหาดไทย คือ “การทำงานเป็นรั้วใครรั้วมัน บ้านใครบ้านมัน” ไม่เป็นที่พึ่งพิงให้กับภูมิภาคและประชาชน และขาดการบูรณาการในการทำงานระหว่าง กรม/สำนัก/กอง และอย่างที่เคยได้ยินว่าชาวบ้านพูดว่า ไม่รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะว่าผู้ว่าฯ ไม่เคยลงไปหาประชาชน ดังนั้นสิ่งที่คาดหวัง คือ การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องมีการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ผู้บังคับบัญชาทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด เป็นแกนหลักในการเชื่อมประสานรอบทิศ ทำให้จังหวัดมีความคล่องตัว โดย ทลายอาณาจักรสุดขอบฟ้า ไม่มองว่างานนั้น ๆ เป็นงานของกลุ่มงาน ของฝ่าย ของส่วน แต่ต้องมุ่งทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริหารงานและขับเคลื่อนงานราชการมหาดไทยตอบโจทย์และวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยมของคนมหาดไทย และเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสาธารณชน โดยสิ่งที่เราต้องเสริมคือ Leader Skills และ Decision Skills “เพราะคนที่ทำงานได้ดีที่สุดคือคนที่รู้ว่าหน่วยงานอื่นทำอะไร” คุณต้องเห็นป่า จึงจะมองต้นไม้ได้อย่างกระจ่าง สำหรับในส่วนหลักการที่จะต้องปรับ คือ การตั้งทีมเฉพาะ (Agile Team) เป็นดาวถนัด “มือทอง สมองไว” หาคนที่ชำนาญที่สุดมาทำงาน มีทีมที่เคลื่อนที่ไวพร้อมสนองผู้บังคับบัญชา เน้นสาระมากกว่าระเบียบแบบแผน (Substance before Formality) ให้ความสำคัญกับความหลากหลายเพราะมีภูมิทัศน์สังคมหลากหลาย ต้องนำเสนอสิ่งที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการรายงานต้องไม่ซับซ้อน เพราะประชาชนต้องการความเรียบง่าย (Simple) และสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดยเฉพาะคนที่ “คิดเก่ง พูดได้ บรรยายเป็น” เป็นขุนพลที่เก่งในแต่ละเรื่อง และให้ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเข้ามามีบทบาทให้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการ On the Job Training เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามแนวคิดของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้พยายามผลักดันการใช้ทีม (Partnership) โดยใช้จุดแข็งของชาวมหาดไทย คือ “การทำงานทันที” และ “จิตวิญญาณ/แรงปรารถนา (Passion) ที่จะตอบสนองประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง :  รักงาน สู้งาน ใส่ใจในงาน ทำงานด้วยปัญญา” ซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในทันที แต่การนำทุกกรม ทุกสำนัก กอง ศูนย์มาร่วมในวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพื่อเราจะได้นำไปสู่การพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยกลไกการทำงานแบบบูรณาการของชาวมหาดไทยทุกคนต่อไป

Leave a Reply