“สมเด็จพระธีรญาณมุนี-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ร่วมงาน “วัดบวรนิเวศวิหาร” โดยมี ปลัดเก่ง และท่านผู้หญิงบุตรี ร่วมเป็นประธานฆราวาส

วันที่ 8 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. ณ มณฑลพิธี พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคล เนื่องในการบูรณปฏิสังขรณ์พระตำหนักปั้นหย่า โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 และภาค 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และพระเถรานุเถระ ประกอบพิธี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายอภัย จันทนจุลกะ นายสด แดงเอียด นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะศิษยานุศิษย์ และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี

การนี้ พระธรรมวชิรญาณ จุดเทียนทอง เทียนเงิน เป็นปฐมฤกษ์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่โต๊ะตั้งเครื่องสังเวย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เพื่อขออนุญาตบูรณปฏิสังขรณ์พระตำหนักปั้นหย่า และเพื่อความเป็นสรรพสิริมงคล จากนั้น พระธรรมวชิรญาณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนชั้นที่ 2 พระตำหนักปั้นหย่า ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมอัฐิ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี บนพลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดมาติกา ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง พระธรรมวชิรญาณ ทอดผ้าไตร บนชั้นที่ 2 พระตำหนักปั้นหย่า ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ทอดผ้าไตร บนพลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระราชบุพการี ถวายกระทงดอกไม้ ขออนุญาตบูรณปฏิสังขรณ์พระตำหนักปั้นหย่า แล้วโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องสังเวย เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “พระตำหนักปั้นหย่า” เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ลักษณะตึกสามชั้น ตั้งภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อมาจากสวนขวาในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวช ในปีพุทธศักราช 2379 และต่อมาเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระผนวช และเสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักนี้ ซึ่งหน้าบันพระตำหนักปั้นหย่า เป็นลวดลายปั้นเครือเถาดอกพุดตาน ล้อมรอบพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝีมือช่างไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยภายในอาคารมีห้องพระ ห้องบรรทม และห้องทรงพระอักษร

“พระตำหนักปั้นหย่า” เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของวัดบวรนิเวศวิหาร เพราะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฏสมมติเทวาวงศ์ วชิรญาณภิกขุ ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าอาวาสพระองค์แรกของวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาผนวชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศักราช 2394 พระตำหนักปั้นหย่าก็ได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงผนวชและเสด็จมาประทับบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าและพระเจ้าลูกยาเธอบางพระองค์ ที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและสามเณร แล้วเสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ดังที่ได้ปฏิบัติเป็นพระราชประเพณีสืบมา” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กล่าวในช่วงท้ายว่า พระตำหนักปั้นหย่า นับแต่ก่อสร้างขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพุทธศักราช 2379 ถึงปัจจุบันพุทธศักราช 2566 เป็นเวลา 187 ปี นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงสภาพสมบูรณ์มั่นคงสืบไป ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระตำหนักปั้นหย่าครั้งใหญ่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์ผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์ ผู้บริหารปกครองพระอารามให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระอารามให้วัฒนาถาวรคู่กับชาติไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

Leave a Reply