พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้พระภาวนาเขมคุณ เป็นพระราชภาวนาวชิรญาณ วิ.

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระภาวนาเขมคุณ เป็นพระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. ความว่า

Leave a Reply