เก็บตกภาพ “ม.สงฆ์ มจร” Big Cleaning day ร่วมมือภาครัฐป้องกันโควิด-19

              เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00น.พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและทุกคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นในมหาวิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจ ห่างไกล โรคอันตรายโควิด-19 ทำกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดพื้นที่และอาคารภายในมหาวิทยาลัย ที่ลานชั้นล่าง อาคารเรียนรวม มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

Leave a Reply