ผู้ว่าฯศรีสะเกษจับมือคณะสงฆ์ เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยฯ หวังวัดเป็นศูนย์กลางไกล่เกลี่ย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่สถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ วัดบ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 ที่หลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

โดยมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในฐานะประธานการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ถวายการต้อนรับพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมเปิดการฝึกอบรม

พระครูสิริปริยัติการ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การทำงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องปราศจากอคติในทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ธรรมาภิบาลฐานในการทำงานสร้างการมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้

นายวัฒนา กล่าวเปิดการฝึกอบรมว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้ง ณ วัดท่าคอยนาง มีความครบถ้วนด้านกายภาพ ศูนย์จึงมีพลัง ส่วน สูญเป็นการสูญเสีย ซึ่งบ้านท่าคอยนางมีการขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาด จึงมีความจำเป็นในการผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อออกไปทำงานให้คนมีความรักกัน ซึ่งการทำงานจะต้องศรัทธาในกระบวนการจริงๆ จึงต้องความร่วมมือระหว่างพุทธจักรและอาณาจักร จึงขอให้ยุติธรรมจังหวัดมีการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการเดินตามกรอบของอภัยทานในทางพระพุทธศาสนาฃ

นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้แนวทางขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ได้กล่าวผ่านออนไลน์ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนลงสู่ทุกอำเภอนับว่าเป็นการขับเคลื่อนเชิงป้องกันความขัดแย้ง แก้ไขความขัดแย้ง เยียวยาความขัดแย้ง และรักษาความสัมพันธ์รักษาสันติภาพ

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ในการอบรมครั้งนี้หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการสนับสนุนทุนจำนวน 300,000 บาท และพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ประธานมูลนิธิโพลวพลือ สนับสนุนทุน 50,000 บาท เพื่อการขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 รวมถึง หน่วยงานราชการในอำเภอปรางค์กู่และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระสงฆ์ หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

หลังจากเสร็จพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมโคกหนองนาสันติศึกษาในพื้นที่วัดบ้านท่าคอยนาง

Leave a Reply