“มจร” ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า ณ ประเทศเมียนมา

 วันที่ 10 พฤษภาคม 66 ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม คณะผู้บริหารมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นำโดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศเป็นต้น เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมงานสิริวัฒนายุมงคล 97 พรรษา และถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า (ใส่แก้ว เขมจารี) วัดหลวงเชียงยืน มหาปริณายก องค์ที่ 14  แห่งเขมรัฐเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา

ปัจจุบันพระภิกษุ -สามเณร จากรัฐฉาน ประเทศเมียนมา มีศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 300 รูป รวมทั้งพระนิสิตบางรูปเมื่อจบการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบรรจุให้ทำงานตามความรู้ความสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยเช่นกัน..

 

ข้อมูลจากเฟชบุ๊ค : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุขเหลือง

Leave a Reply