มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

 ๑. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ดังนี้

 -พระมหาอภิเชษฐ์ ฉายา สจฺจญาโณ อายุ ๔๒ พรรษา ๒๑ เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง(ธรรมยุต) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)

 ๒. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

 -พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์) ฉายา สุภทฺโท อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม และเจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์-ลาดยาว กรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร

 –พระครูเกษมธรรมธาดา อายุ ๖๖ พรรษา ๓๕ วัดจันทร์ธาดาประชาราม เจ้าคณะตำบลเบตง จังหวัดยะลา ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอเบตง

 ๓. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 –พระราชรัตนโสภณ (เทพธีรวงศ์) ฉายา ขนฺติโก อายุ ๗๗ พรรษา ๕๖ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา และเจ้าอาวาสวัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply