ปลัดมท.รับมอบหน้ากาก CUre Air Sure สู้ภัย PM 2.5 จาก “จุฬาฯ-กลุ่มธุรกิจ TCP”

ปลัดมหาดไทยรับมอบหน้ากาก CUre Air Sure โครงการปันหน้ากากสู้ PM 2.5 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มธุรกิจ TCP ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหา PM 2.5

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ที่ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบหน้ากาก CUre Air Sure ป้องกัน PM 2.5 ตามโครงการปันหน้ากากสู้ PM 2.5 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มธุรกิจ TCP : ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล (T.C. Pharmaceutical) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP นางสาวอาจรีย์ สุวรรรกูล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นผู้มอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประสานและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อการวางแผนและบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ในระดับพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งการสนับสนุนหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ ถือเป็นการสนับสนุนของภาคีเครือข่าย ทั้งภาควิชาการและภาคเอกชน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM 2.5 โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำไปส่งมอบให้กับกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในวันนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาร่วมรับมอบหน้ากากสู้ PM 2.5 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) พร้อมกับการจัดทำทะเบียนคุม เพื่อการบริหารจัดการต่อไป
(คลิปประกอบhttps://youtube.com/shorts/waDGh1GjIvI)
ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการปันหน้ากากสู้ PM 2.5 นั้นได้รับการสนับสนุน จากผู้บริจาคที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมทางสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ที่แท้จริง และมีเป้าหมายในการกระจายหน้ากากสู่บุคคลที่ทำงานสาธารณะ ป้องกันไฟป่า จราจร หรือเดือดร้อนจากมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 และผู้ที่มีความจำเป็นต้องการใช้จริง โดยโครงการปันหน้ากากสู้ PM 2.5 นั้นมีความประสงค์ส่งมอบ หน้ากากสู้ภัย PM 2.5 ให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในภารกิจที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้านหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น มูลค่า 400,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“โครงการปันหน้ากากสู้ PM 2.5 ริเริ่มขึ้นจากการนำผลงานนวัตกรรมทางสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปกป้องบุคคลทำงานสาธารณะ ป้องกันไฟป่า จราจร หรือ เดือดร้อนจากมลพิษฝุ่น PM2.5 2) ยกย่อง เชิดชู ผู้มีจิตกุศล บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อการส่งมอบหน้ากากให้ผู้จำเป็นและมีความต้องการ 3) ส่งเสริมบทบาทนักวิจัยในการนำ งานวิจัยและนวัตกรรมออกช่วยเหลือสังคม มีเป้าหมายมุ่งในการกระจายหน้ากากสู่บุคคลที่ทำงานสาธารณะและผู้ที่มีความจําเป็นต้องการใช้จริง โดยมีที่มาจากโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนโดยกองทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ ศตวรรษที่ 2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University, The Second Century Fund (C2F)) ดำเนินการ โครงการวิจัยและพัฒนา Filtration Technology โดยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดผลงานวิจัย นำมาสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อใช้หน้ากากนี้ป้องกันผลกระทบและอันตรายต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่น PM 2.5 ร่วมกับบริษัท Cure Enterprise”

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนําหน้ากากซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมนี้มอบให้กับทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจที่เหมาะสม และดำเนินการมอบตามแนวทางที่กระทรวงเห็นสมควรต่อไป

Leave a Reply