ชง’มจร’เร่งปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลักสูตรรับ digital Distrupt

วันที่ 14 ธ.ค.2561 พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ‘มจร’ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์…สังคม Distrupt มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และการปรับตัวที่สำคัญ คือ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และรองรับผู้คนทุกระดับที่ปรารถนาจะเรียนในทุกรูปแบบ และต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21

 

ทำไม ? ทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงสำคัญ ผู้เรียนไม่ควรเดินออกจากมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับวิชาการที่เรียนรู้เท่านั้น แต่เขาควรได้เรียนรู้วิชาชีวิต วิชาที่สามารถสร้างโอกาสในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งผองได้ จึงขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบที่จะมาถึงตามที่ได้ออกแบบไว้ แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรต่อจากนี้ไป ต้องไม่จำกัดการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

 

Cr.เฟซบุ๊ก Boonlert Chuaythanee

Leave a Reply