“วัดเพชรสมุทรวรวิหาร” มอบทุนการศึกษา แก่ นิสิต มจร “สาขาบาลีสันสกฤต”

           วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 พระครูสมุทรวชิรานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เข้าพบ “พระเทพวัชรบัณฑิต” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เพื่อถวายเงินเข้ากองทุนการศึกษาแก่นิสิต ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์ ณ สำนักงานอธิการบดี มจร  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

             ด้วยว่า คณะสงฆ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อันมี พระสมุทรวชิรโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้มอบให้ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร เป็นผู้แทน ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต ภาควิชาบาลีสันสกฤต จำนวน 25,000 บาท แก่อธิการบดี การนี้ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสมทบด้วย 3,000  บาท โดยมี ผศ.ดร.พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒิ หัวหน้าภาควิชาบาลีสันสกฤต และพระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ เลขานุการสำนักงานคณะพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอดีตหัวหน้าภาควิชาบาลีสันสกฤต 3 คน ประกอบด้วย ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์ และ ผศ.ธีร์ พุ่มทับทิม เข้ารับมอบจากองค์อธิการบดี เพื่อนำไปถวายแก่นิสิตภาควิชาบาลีสันสกฤตจำนวน ๒๘ รูป/คน ๆ ละ 1,000 บาท ต่อไป

             พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร กล่าวว่า

           “ปัจจุบันคนสนใจเรียนภาควิชาบาลีสันสกฤตน้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ พยายามทุกวิธีทางที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตเข้ามาศึกษาสาขาบาลีสันสกฤตให้มาก เพื่อรักษาพระพุทธพจน์ และรากเหง้าของภาษาเอาไว้ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาต่อพระสมุทรวชิรโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร ที่มามอบทุนให้นิสิตในวันนี้..”

Leave a Reply