“สมเด็จพระสังฆราช” โปรดให้ ปลัดเก่ง นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ

วันนี้ 3 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดประทานพระวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคู่สมรส ประกอบด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย และผู้มาเฝ้าพร้อมกัน ณ ที่นี้ รู้สึกปีติโสมนัสและสำนึกในพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานพระวโรกาส ให้นำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เฝ้าถวายตัวและถวายสักการะในวาระนี้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นั้น มีพื้นที่ต่อเนื่องติดกัน และต่างก็ได้เกื้อกูลกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด สมดังพระปรารภที่ฝ่าพระบาทเคยประทานไว้ว่าเป็น “คนบ้านใกล้เรือนเคียง” ในการนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จึงมีความจำนงจะมาเฝ้าถวายตัวต่อพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายก และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อขอปวารณาตนรับสนองพระกรณียกิจ ในการอันเนื่องด้วยคณะสงฆ์ และกิจการพระพุทธศาสนา ตลอดจนกิจอันเนื่องด้วยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามแต่จะโปรดมีพระบัญชาต่อไป และใคร่ขอประทานพรและน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ได้อย่างราบรื่น และเต็มสติกำลังความสามารถสืบไป

Leave a Reply