“ในหลวง”ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่ “พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบบาลี”

วันที่ 3 ก.พ.65 ด้วยแม่กองธรรมบาลีสนามหลวง กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ของชั้นประโยค ป.ธ.6,7,8,9 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่าง  3-7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 วันนี้เป็นวันแรกของการสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งได้กำหนดไว้หลายสนามสอบด้วยกัน และทุกสนามสอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาและกุศลศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างเช่นที่สอบบาลีสนามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.6 (ส่วนภูมิภาค) มีจำนวนผู้เข้าสอบ 343 รูป จาก 29 สำนักเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน มาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลี

ในการนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน ฯ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า องค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป สถิตเป็นร่มโพธิ์ฉัตรชัยของพสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาล เทอญ ฯ

Leave a Reply