เสริมเขี้ยวเล็บคณะสงฆ์ “บอร์ดกพฐ.” เห็นชอบให้สามเณรในระบบการศึกษาของสงฆ์ ต้องเรียนเพิ่มเติม 3 วิชาหลัก

วันที่ 4 ก.พ. 64  พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ในฐานะเลขานุการฝ่ายศาสนศึกษาของ มหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยหลังจากพยายามมาหลายปี เนื่องด้วยได้รับแจ้งจาก “พระพรหมบัณฑิต” กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า ที่ประชุมบอร์ดใหญ่ ของ กพฐ.  เห็นชอบให้ สามเณรผู้กำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้ง 3 แผนก ต้องเรียนเพิ่มเติมอีก  3 วิชา  ถือ ด้านคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเสริมศักยภาพของสามเณร โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พระพรหมบัณฑิต

โดยที่เป็นการสมควรเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 โดยคำแนะนำของมหาเถรสมาคม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ…”

 ข้อ 2 ในประกาศนี้

 “การศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม

“การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง” หมายความว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาไทย

“การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง”  หมายความว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี

“ช่วงชั้น” หมายความว่า  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมตรี ชั้นนักธรรมโท ถึงชั้น นักธรรมเอก หรือการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นประโยคหนึ่ง -สอง หรือชั้นเปรียญธรรมสามประโยค

“ภาษาต่างประเทศ” หมายความว่า ภาษษอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาอาเซียน หรือภาษาอื่นตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ข้อ 3 สามเณรซึ่งเป็นเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาชั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค เป็นการศึกษาชั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วแต่กรณี ให้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม จำแนก เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ทั้งนี้ กำหนดให้มีเวลาเรียนตลอดช่วงชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 7 หน่วยกิต โดยการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาสามัญเพิ่มเติมให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply