“วัดไทยกุสินารา” นำภิกษุบวชเฉลิมพระเกียรติรับบิณฑบาต “พุทธ-ฮินดู-มุสลิม”

วันที่ 18 ม.ค. 66  ที่หมู่บ้านอนิรุทธวา หลังวัดไทยกุสินารายเฉลิมราชย์ พระวิเทศวชิรญาณ ดร. (สมพงศ์) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นำพระนวกโพธิ จำนวน 73 รูป

ตามโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย รุ่น 4″ ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2566 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาบิณฑบาตชาวบ้านหมู่บ้านอนิรุทธวา

โดยมีชาวอินเดียจำนวนมาก ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิมร่วมทำบุญตักบาตร โดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมี “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก

ในโอกาสที่เดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดโดยจัดโดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม

 

ที่มา..สำนักสื่อสารองค์กรพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล

Leave a Reply