คณะสงฆ์ธรรมยุตยืนหนึ่งไม่รับ “พระครูเล็ก” เป็น จจ. ให้ตั้ง “พระญาณรักขิต” รักษาการ จจ.แทน

วันที่ 3 ตุลาคม 65 จากกรณีมหาเถรสมาคมมีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ซึ่งในฝั่งมหานิกายจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ในฝั่งของคณะสงฆ์ธรรมยุตที่ยังไม่ยอมรับพระครูเล็ก หรือพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) รูปใหม่ จนทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และญาติธรรมเคลื่อนไหว มีมติคัดค้านเพราะมองว่าไม่เป็นธรรม

ล่าสุดเฟซบุ๊ก Sophonthamudom ซึ่งเป็นของพระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้โพสต์ว่า ประชุมสรุปมติ เจ้าคณะปกครองพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต) จากกรณีมีมติถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 64 ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้รับสัญญาณใดๆเลยว่าหนึ่งในสามรูปนั้นจะมีคำสั่งถอดถอนพระเทพสารเมธี(บัวศรี ชุตินฺธโร)รวมอยู่ด้วย

ผลจากคำสั่งดังกล่าวทำให้เกิดความเคลือบแคลงและสงสัยเป็นอย่างยิ่งทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสจนเป็นที่มาของการคัดค้านและต่อต้านเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)รูปใหม่จนไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงปัจจุบันนี้

 @ วันที่ 2 ตุลาคม 65 พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต) ได้แจ้งเจ้าคณะปกครองพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลทุกรูปว่าได้รับการร้องขอจากเจ้าคณะภาค9(ธรรมยุต)ให้เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต) ประชุมและยืนยันมติของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)ในการคัดค้านและไม่ยอมรับเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)รูปใหม่และให้สรุปมติในที่ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเจ้าคณะภาค9 (ธรรมยุต)โดยเร่งด่วน

@ ในกาลนี้เจ้าคณะภาค9 (ธรรมยุต) ได้แต่งตั้งให้

1.พระครูกมลธรรมรังษี จอ.นาคู(ธรรมยุต)

2.พระครูสุธีวรสาร ดร. จอ.หนองกุงศรี(ธรรมยุต)

3.พระครูสิทธิวราคม ดร. จอ.สหัสขันธ์ (ธรรมยุต)

เป็นคณะทำงานในฝ่ายประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)

@ เริ่มประชุม 13.00 น. ปิดประชุม 16.30 น.

มติที่ประชุมเจ้าคณะปกครองพระสังฆาธิการฯ ถือมติเดิม

1.ให้เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต) ลาออก

2.แต่งตั้งพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดรักษาการเจ้าคณะจังหวัด เพื่อให้กิจการงานคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต) ได้ดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติทั้ง6ฝ่าย

      ซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าคณะภาค9 จะมีความคิดเห็นเป็นประการใด..

Leave a Reply