ทูตรัฐเช็ก เฝ้าสักการะ “สมเด็จพระสังฆราช” กราบทูลพุทธศาสนาในรัฐเช็กมีคนนับถือมาก มีนักธุรกิจบริจาคทรัพย์สร้างสถานปฎิบัติธรรม

วันพุธ ที่ 7  มิถุนายน 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายปาเวล ปีเตล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

การนี้ เอกอัครราชทูตกราบทูลแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้เฝ้าโดยเป็นการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตครั้งแรก จากนั้นกราบทูลว่าได้เคยปฏิบัติหน้าที่ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และเครือรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เคยเสด็จไปทรงศึกษาและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูต ส่วนในสาธารณรัฐเช็ก ปัจจุบันมีผู้สนใจด้านพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพราะเป็นศาสนาที่มีความเป็นเหตุเป็นผล และการเจริญสตินับเป็นประโยชน์สากลโดยไม่จำกัดศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อชีวิตประจำวันได้ จึงมีผู้สนใจจำนวนมาก และมีนักธุรกิจบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมในสาธารณรัฐเช็ก เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือบำบัดผู้ประสบปัญหาจากพฤติกรรมการเสพสุรา จึงสามารถลดและเลิกการเสพสุราอย่างถาวร จึงขอรับประทานพระดำริและพรให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสตอบ ความตอนหนึ่งว่า ในปัจจุบันชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจด้านการเจริญพระกรรมฐานกันมากขึ้น การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมย่อมยังให้เกิดประโยชน์แก่ตนอย่างแน่แท้ การปฏิบัติธรรมนี้ควรพิจารณาสองส่วนคือภาวนากับปหานะ ภาวนาคือการเจริญสติให้บริบูรณ์ ปหานะคือการประหารกิเลสหรืออุปาทาน การลดและเลิกสุราเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นำหลักนี้ไปประพฤติปฏิบัติได้สัมฤทธิผล ขออนุโมทนาที่เอกอัครราชทูตได้ขวนขวายในกิจอันชอบนี้ อย่างไรก็ตาม การเจริญสติในเบื้องแรกย่อมมีอุปสรรค แต่หากพากเพียรอบรมศึกษาและปฏิบัติอยู่เสมอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่หวังผลสำเร็จได้

จากนั้น เอกอัครราชทูต ถวายหนังสือที่ระลึกและโถครอบแก้วเจียระไนของสาธารณรัฐเช็ก ส่วนเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งสำรับหนังสือพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ

Leave a Reply