มมร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน SSBU จากรัฐฉาน ประเทศเมียนมา

วันที่ 7 มิ.ย. 66  วานนี้ คณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)  นำโดย พระสุทธิสารเมธี, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (MBU) ถวายการต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน State Buddhist University (SSBU)  นำโดย Most Venerable Dr. Pan Nyar Nan Da กรรมการที่ปรึกษา (Advisory board) และ Ven. Dr.Khammai  Dhammasami ผู้ก่อตั้งและเจ้าอาวาส วัด The Oxford  Buddha  Vihara, UK และ ผู้ก่อตั้ง/อธิการบดี มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน Shan State Buddhist University (SSBU) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ ในการเข้าศึกษาดูงาน Education Tour ระบบการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

การนี้ คณะศึกษาดูงานได้ถวายสักการะพระนิรันตราย พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ อาคารธรรมสถาน   จากนั้น ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และฟังสรุปแนวทางการให้บริการการศึกษาจากส่วนงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  ฝ่ายห้องสมุด กองกิจการนักศึกษา และเข้าเยี่ยมชมหอสมุดของมหาวิทยาลัย

 

Leave a Reply