สมัครเรียนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร ลดค่าเทอม50%

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.บ.การพัฒนาสังคม) และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.) ลดค่าเทอม 50%

 ******************

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาใน 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.บ.การพัฒนาสังคม)

2.  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.)

      ค่าใช้จ่าย : ปริญญาตรี ลดค่าเทอม 50%

–  บรรพชิต ไม่เกิน 2,850 บาท

          –  คฤหัสถ์ ไม่เกิน 3,900 บาท

วัน-เวลาจัดการเรียนการสอน :

วันจันทร์ – ศุกร์ และตามที่นิสิตและอาจารย์ผู้สอนนัดหมายร่วมกัน

 การจัดการเรียนการสอน :

ในชั้นเรียนปกติและผ่านระบบออนไลน์

วันหยุด :

วันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของราชการและมหาวิทยาลัย

การสมัครสอบคัดเลือก :

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 2563

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp?avs285261066=1

2.  สมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C 300 อาคาร เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(ติดต่อสอบถาม 0 3524           8000 ต่อ 8422 , 09 8284 6462))

ติดตามข่าวสารภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา:

          http://www.socant.mcu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเตริม :

          ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทร.08 7911 8914

-########################

Leave a Reply