วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร แจกจ่ายอาหารถุงยังชีพแก่ประชาชน

       เมื่อวานนี้ (20 พค.) ณ วิทยาลัยมหาสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ผู้แทนพระธรรมรัตนดิลก ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค 9 วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ อาหาร หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่ประชาชนที่ได้รับผลเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัส-19 จำนวน 500 ครอบครัว

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ด้วยการจัดตั้งศูนย์(โรงทาน)ขึ้นตามวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และในแต่ละภูมิภาคนั้นให้มีศูนย์ใหญ่ภาคละหนึ่งศูนย์เป็นอย่างน้อยเพื่อคอยประสานช่วยเหลือประชาชน โดยในภาคกลางจัดตั้งที่ มจร อยุธยา ภาคเหนือวิทยาเขตพะเยา ภาคใต้วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี และภาคอีสานที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ในการจัดตั้งศูนย์(โรงทาน)เพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ให้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง มจร คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองซึ่งภารกิจนั้นจะเป็นการดำเนินการในการแจกอาหาร ถุงยังชีพ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับผู้เดือดร้อนไปจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ…

*****************

Leave a Reply