เจ้าคณะภาค 15 แต่งตั้ง “หลวงพ่ออิฎฐ์” เจ้าแห่งต้นตำรับ “ท้าวเวสสุวรรณ” เป็น “เจ้าคณะอำเภออัมพวา” ปลัดมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสอ่านตราตั้ง!!

วันที่ 20 ก.ย. 65 พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามแต่งตั้ง “พระครูโสภิตวิริยาภรณ์” หรือ “หลวงพ่ออิฎฐ์” เกจิชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เจ้าแห่งต้นตำรับ “ท้าวเวสสุวรรณ” ที่สร้างขึ้นไว้ตามนิมิตฝันจนเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศอยู่ ณ ตอนนี้ ความว่า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่

จึงแต่งตั้งให้ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์  (สมโภชน์) ฉายา ภทฺทจาโร อายุ 65 พรรษา 45 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,พธ.ม.(กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางช้าง ให้  “ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออัมพวา”

มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์รุ่งเรืองสถิตมั่นสถาพรในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

ซึ่งพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้ง พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หรือ หลวงพ่ออิฎฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออัมพวา ณ อุโบสถวัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆรวาสพร้อมอ่านตราตั้ง

สำหรับ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หรือ หลวงพ่ออิฎฐ์ ภทฺจาโร สถานะเดิมชื่อ สมโภชน์ นามสกุล อมรรัตนบดี เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 บิดาชื่อ นายพจน์ น้อยมา มารดาชื่อนางประนอม ฮะประสาน เกิดบ้านเลขที่ 78 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บรรพชาวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2514 ณ วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อุปสมบท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2520 ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นามพระอุปัชฌาย์ พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬามณี นามพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุทรบรรณวัฒน์ วัดเจริญสุขาราม พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุทรสารโสภณ วัดบางกะพ้อม

วิทยฐานะ

พ.ศ.2512 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง พ.ศ.2521 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดจุฬามณี พ.ศ.2559 ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร)

การศึกษาพิเศษ

มีความชำนาญ อ่าน-เขียน อักขระขอม-บาลีและความสามารถทางนวกรรม

งานปกครอง

พ.ศ.2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี พ.ศ.2533 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2542 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองประธานสภาครูสอนปริยัติธรรม อำเภออัมพวา พ.ศ.2561 ได้รับแต่งตั้งเป็น  เจ้าคณะตำบลบางช้าง

มณศักดิ์

พ.ศ.2535 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่วพระครูฐานานุกรม ของ พระวิสุทธาธิบดี (ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานครที่  พระครูวินัยธรสมโภชน์ ภทฺทจาโร  พ.ศ.2539 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรม ของ พระธรรมกิตติวงศ์  (สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร ที่พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ปัจจุบัน พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หรือ หลวงพ่ออิฎฐ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน

Leave a Reply