IBSC มจร. ล้ำหน้า!! มอบของขวัญปีใหม่แก่บุคลากรจัดรถตู้ กทม.-วังน้อย ไปกลับ ฟรี! ซึ่งก่อนหน้านี้ปรับขึ้นเงินเดือนด้วยแล้ว

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พระเมธีวัชรบัณฑิต ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รับมอบรถตู้ Commuter ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน 1 คัน 10 ที่นั่ง ราคาประมาณ 1,453,561 บาท จาก ดร.มนนเทพ พรประภา ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้นำเป็นสวัสดิการ จัดให้แก่บุคลากรทั้งที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ ซึ่งเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระเมธีวัชรบัณฑิต เปิดเผยว่า  ขออนุโมทนาต่อ ดร.มนนเทพ พรประภา ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ที่นำรถตู้มาให้ถวายเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของ IBSC ในวันนี้ ในส่วนของ IBSC ต่อจากนี้ไป จะดำเนินการใช้งบประมาณรายได้ของส่วนงาน ในการจ้างพนักงานขับรถ  และจัดงบประมาณซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นให้บุคลากรอุทิศตนทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และความความผูกพันธ์ต่อองค์กร สอดรับกับนโยบายของวิทยาลัยที่ว่า “ทำ ให้ ไป ต่อ” ที่บุคลากรทุ่มเทกายใจทำงานรับใช้องค์กรจนผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศแบบ EdPEx200

“การสร้างขวัญและกำลังใจครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยปรับขึ้นค่าตอบแทน ทั้งในส่วนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อัตราจ้างโดยใช้งบประมาณรายได้ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของวิทยาลัยได้มีกำลังใจและผนึกกำลังกันทำงานเพื่อนำองค์กรไปสู่ EdPEx300 และ TQA อันจะส่งผลต่อการส่งมอบสติ ปัญญา และคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล และตอบโจทย์สังคมโลกต่อไป..”

Leave a Reply