สมเด็จพระสังฆราช “งดเสด็จบำเพ็ญกุศลสังฆทาน” ประจำเดือน

ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ที่ ๓ / ๒๕๖๓

  เรื่อง มาตรการเฉพาะสำหรับการบำเพ็ญกุศลสังฆทานประจำวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างสถานการณ์โรคระบาด

         ตามที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ต่อเนื่องมาเป็นประจำวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ นั้น

        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศให้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นกิจภายใน ไม่เปิดเป็นการสาธารณะ พร้อมกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

        ๑. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช งดเสด็จลง ตามกราบทูลแนะนำของคณะแพทย์ ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว

       ๒. อนุญาตให้เฉพาะพระภิกษุที่ได้รับอาราธนา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคณะศิษย์ในพระอารามเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมพิธี และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า

       ๓. งดการสัมผัสพระวรกาย และการสัมผัสร่างกาย ระหว่างบุคคลโดยเด็ดขาด

       ๔. งดการกราบลงบนพื้นโดยปราศจากผ้าหรือกระดาษของเฉพาะตนรองมือและหน้าผาก ทั้งนี้ กิริยายืนและน้อมไหว้ เป็นการแสดงความเคารพตามพระธรรมวินัย สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์โรคระบาด โดยไม่จำเป็นต้องกราบ

      ๕. การนั่ง ยืน เดิน ควรเว้นพื้นที่ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๒ เมตร

      ๖. ให้พระภิกษุสามเณร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำทางการแพทย์และการสาธารณสุขของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ กับทั้งคำสั่ง คำแนะนำทางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งประจำอยู่ในพิธีและในพื้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อย่างเคร่งครัด

         ทั้งนี้ นับแต่วันเสาร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นสืบไปทุกเสาร์สุดท้ายของเดือน จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

*********************

Leave a Reply