“ก.วัฒนธรรม” มอบสวจ. ทั่วประเทศ จัดทำคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกต้านโควิด-19 : ทำดีมีรางวัล พร้อมนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะต่อ

วันที่ 6 มิ.ย. 64 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนำหลัก ๓ มิติ : ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมนำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินพื้นถิ่น หรือคณะนักแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นมาสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูล การแบ่งปันมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบคลิปวีดีโอ และอินโฟรกราฟิก ปัจจุบันได้มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์และอินโฟกราฟิกจำนวนมาก

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับคลิปวิดีโอรณรงค์และอินโฟกราฟิกที่จัดทำนี้ วธ.จะมีการคัดเลือกพร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ สวจ. ทั้งนี้ จะมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจาก 1.ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหม่ โดดเด่นผู้ชมเกิดความประทับใจ 2.ความเหมาะสมของเนื้อหา มีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ 3.มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ 4.มีการใช้ภาษาและดนตรีประกอบที่เหมาะสม 5.คุณภาพของภาพและเสียงกลมกลืนสวยงาม โดยจะประกาศผลการคัดเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรางวัลเร็ว ๆ นี้

จากนั้นทาง วธ. จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง อาทิ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่สำคัญต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

Leave a Reply