ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภิกษุจำนวน11 รูป

 

           วันที่ 6 มิ.ย. 64  ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่พระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

          จึงทรงพระกรุณาโปรดสถานา

1.พระธรรมโมลี  ขึ้น เป็น “พระพรหมวชิรโมลี”  สถิต ณ  วัดศาลาลอย พระรามหลวง จ.สุรินทร์

2.พระเทพปริยัติวิมล เป็น “พระธรรมวิสุทธาจารย์” สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ ฯ

3.พระเทพสังวรญาณ เป็น “พระธรรมวชิรญาณ” สถิต   ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ ฯ

4.พระเทพวิสุทธิมุนี เป็น “พระธรรมวชิรมุนี” สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ

5.พระราชพุทธิมุนี เป็น “พระเทพวชิรมุนี” สถิต ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ ฯ

6.พระราชวชิรากร เป็น “พระเทพวชิรากร” สถิต ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

7.พระพิพัฒน์สังวรคุณ เป็น “พระราชสิทธิวิมล” สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

8.พระครูอุดมรังสี เป็น “พระราชมงคลวัชโรดม” สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

9.พระครูสุวิมลภาวนาคุณ เป็น “พระราชภาวนาวชิรคุณ” สถิต ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ

10.พระปลัดสุวรรณ เป็น “พระราชมงคลวุฒาจารย์” สถิต ณ วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

11.พระอธิการสุทัศน์ เป็น “พระราชภาวนาวัชราจารย์” สถิต ณ วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี

    ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564

 

 

Leave a Reply