มส.หนุนสร้างเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา

มส.หนุนวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) มจร ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา พัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานพระสงฆ์นักสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสันติ แสวงหาแกนนำพระสงฆ์ 800 รูปทั่วประเทศ ดีเดย์ปีใหม่นี้

วันที่ 10 ธ.ค.2562 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร., รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง จ.นครปฐม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) มจร ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระสงฆ์ให้ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อทั้ง สื่อโดยตรงและสื่อออนไลน์ โดยการให้ความรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้เท่าทัน และร่วมเฝ้าระวังภัยออนไลน์แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป

“พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในด้านการรู้เท่า ทัน การเฝ้าระวัง และการป้องปรามสื่อที่เป็นภัยส่งผลต่อความขัดแย้ง ก่อให้เกิดประทุษวาจาโดยใช้ศาสนาเป็น เงื่อนไข โดยมีเป้าหมายให้เกิดเป็นศูนย์ประสานงานพระสงฆ์นักสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสันติ(พสส.) จำนวน 8 ศูนย์ ใน 4 ภาค เกิดแกนนำพระสงฆ์นักสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสันติ(พสส.) จำนวน 800 รูปทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป” พระมหาบุญเลิศ กล่าวและว่า

ทั้งนี้ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา เป็นการขับเคลื่อนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยได้นำเสนอกรรมการมหาเถรสมาคมได้พิจารณาเห็นชอบและในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 29/2562 ที่ผ่านมาได้พิจารณาเห็นชอบโครงการตามที่เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply