ผลงานเข้าตากก.มส.! สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบผู้แทนให้กำลังใจทีมพระธรรมจาริกห่มดอย

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เมตตามอบกัปปิยภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท และมอบหมายให้พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวา เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เดินทางไปร่วมมอบผ้าห่ม เสื้อผ้าเครื่องกันหนาว ยารักษาโรค แก่ผู้สูงอายุ ประชาชน เยาวชน จำนวน 500 ครอบครัว โดยมีพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประธานคณะพระธรรมจาริก กรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรธรรมจาริก จำนวน 219 รูป ผู้มีจิตศรัทธาเดินธุดงค์ธรรมจาริกห่มดอย สงเคราะห์ธรรมนำธงธรรมสู่ดงดอย จากจังหวัดเชียงใหม่ ถึงจังหวัดตาก ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านเชียงแก้ว อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

เพื่อร่วมขับเคลื่อนประสานเครือข่ายตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 2 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 2.โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม ตามแนวทางด้านสาธารณสงเคราะห์ 4.0 คือ “สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ” (Cr.เฟซบุ๊กพระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการพระพระธรรมจาริกห่มดอยนั้นได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงกับกลุ่มชาติพันธุ์ และมีการเผยแพร่กิจกรรมของโครงการโดย พระดร.อรุณเมธี พุทฺธิภัทโท หนึ่งในทีมงานธรรมะห่มดอย(เฟซบุ๊กพระดร.อรุณเมธี พ. พุทธิภัทโท) อย่างเช่นได้เปิดเผยเมื่อที่ 13 มี.ค.2561(https://www.banmuang.co.th/news/education/105316) ว่า โครงการพระธรรมจาริก ทีมงานธรรมะห่มดอย ได้จัดบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทบนดอย จำนวน 2,066 รูป หลักสูตรการอบรมต้องเรียนรู้ธรรมะ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติต้องเดินธุดงค์ และธรรมยาตราไปโปรดพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ตามหมู่บ้านบนดอย เป็นการฝึกธรรมภาคปฏิบัติ

“ในปีนี้มีทีมงานพระธรรมจาริก(ธรรมะห่มดอย) ที่จัดบวชบนดอย ได้มาขอชุดกลดธุดงค์ ถุงย่ามสำหรับใส่สิ่งของ อัฏฐบริขาร สำหรับใช้ในการเดินธุดงค์ฝึกฝนตนเองและเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหมู่บ้านชาวเขา มีหลายดอยที่จัดบวชแล้วพาสามเณรออกเดินธุดงค์นับเดือนไปตามหมู่บ้านบนดอยหลายสิบหมู่บ้าน เห็นสามเณรแบกถุงปุ๋ยเดินสุดสงสาร ปีนี้จะพยายามหาถุงย่าม ชุดกลดธุดงค์ถวายแก่พระเณร จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 2,066 รูปในครั้งนี้ โดยชุดบรรพชาสามเณรรูปละ 1,000 บาท อุปสมบทพระภิกษุรูปละ 2,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา” พระดร.อรุณเมธี กล่าวและว่า

ปลายเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนนี้ พระอาจารย์และทีมงานธรรมะห่มดอยจะไปเดินธุดงค์ที่ประเทศเมียนมา เพื่อไปฝึกอบรมศาสนทายาทชนเผ่ากะเหรี่ยง ปีนี้จะนำพาพระภิกษุสามเณรชาวกะเหรี่ยงเมียนมาร์ จำนวน 269 รูป เดินเพื่อฝึกแนวทางธุดงควัตร และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามหมู่บ้านต่างๆบนดอย ซึ่งทีมงานธรรมะห่มดอย โครงการพระธรรมจาริกได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ปีนี้จะเป็นปีที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่จิตใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และฝึกอบรมศาสนทายาทมาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต หากสักวันสิ้นรุ่นเราจะได้มีรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลานช่วยกันขับเคลื่อนธรรมะของพระพุทธเจ้าไปในสถานที่ต่างๆ

พร้อมกันนี้ทีมงานธรรมะห่มดอยได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็ฯเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทองเหลือง หน้าตัก 5 นิ้ว 1,500 องค์ เพื่อมอบแก่พี่น้องชาวเขาบนดอยที่จะเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา ตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว 991 องค์ ยังขาดอีก 509 องค์ สร้างพระพุทธรูปเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิต เป็นพุทธานุสสติแก่เพื่อนมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย…ตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิด บุญนี้จะนำพาเราอยู่ใต้ร่มธรรมแห่งพระพุทธศาสนา เนื่องจากคณะพระธรรมจาริกได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยตามหมู่บ้านของพี่น้องชาวเขาชนเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อาข่า ถิ่น ขมุ ลีซู ลาหู่ ปะหล่อง จีนฮ้อ ลั้วะ เป็นต้น

Leave a Reply