ทหารอากาศ แจง ปมถูกเพิกถอนที่ดินฌาปนสถาน”วัดพระศรีมหาธาตุ”

        โฆษก ทอ.แจงปมศาล ปค.เพิกถอนที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุพื้นที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ 32 ไร่เศษ ยันเป็นของสาธารณสมบัติแผ่นดิน ตามความเห็น กก.กฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายฌาปนกิจมีความเป็นธรรม-โปร่งใส-แสดงราคาชัดเจน มิได้บังคับ ขั้นตอนอยู่ระหว่างอุทธรณ์ศาล ปค.สูงสุด

……………………………………………..

วันที่ 7 มิ.ย. 64  “สำนักข่าวอิสรา” รายการงานว่า จากกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา ลงวันที่ 29 มี.ค. 2564 พิพากษาให้เพิกถอนหมายเหตุในทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียนที่ กท.1436 ที่ให้กองทัพอากาศใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณสุสานและฌาปนกิจสถานบนโฉนด 7 ฉบับ เนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การเพิกถอนหมายเหตุในที่ราชพัสดุดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น (อ่านประกอบ : ศาล ปค.สั่งเพิกถอน ‘ทอ.’ ใช้ ปย.ที่ดินสุสาน-ฌาปนสถานในวัดพระศรีฯหลังยึดนาน23ปี)

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากกรณีสำนักข่าวอิศราได้นำเสนอข่าวศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 321/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1037/2558 ลงวันที่ 29 มี.ค.2564 พิพากษาให้เพิกถอนหมายเหตุในทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียนที่ กท.1436 ที่ให้กองทัพอากาศใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณสุสานและฌาปนกิจสถาน บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. ที่ดินพิพาทจำนวน 7 แปลง (บริเวณฌาปนสถาน กองทัพอากาศ) เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามความเห็นของ คณะกรรมการกฤษฎีกา และมีกองทัพอากาศเป็นผู้ใช้ประโยชน์มาโดยตลอด

2. ค่าใช้จ่ายการในการฌาปนกิจผู้ที่เสียชีวิตมีความเป็นธรรมและมีการแสดงราคาค่าใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการหรือจัดหาสิ่งของบางอย่างมาเองได้ตามอัธยาศัย มิได้มีการบังคับแต่อย่างใด รวมทั้งเน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีกองการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อไว้เป็นสถานที่ในการฌาปนกิจศพทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นสถานที่ให้กำลังพลกองทัพอากาศ ทั้งในและนอกประจำการ ตลอดจนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ใช้เป็นที่ฌาปนกิจศพ รวมทั้งบริการด้านสุสานในการเก็บศพและเก็บอัฐิในราคาสวัสดิการ

สำหรับรายได้จะนำเข้ากองทุนฌาปนสถานกองทัพอากาศ เพื่อไว้ใช้จ่ายในกิจการฌาปนสถาน อาทิ ค่าบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการสร้าง รักษา ซ่อมแซม และบูรณะอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้มีการพัฒนาการปรับปรุงและก่อสร้างเมรุเผาศพขึ้นใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านเกณฑ์การตรวจจากกรุงเทพมหานคร เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

3. คดีพิพาทดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด หากศาลมีคำพิพากษาเป็นประการใด กองทัพอากาศยินดีปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลทุกประการ

“กองทัพอากาศมีความพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ” โฆษกกองทัพอากาศ กล่าว

 

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จาก https://www.naewna.com/

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่  https://www.facebook.com/isranewsfanpage

Leave a Reply