นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เฮ.!! ครม.อนุมัติขยายเวลาจ้างงาน “โคก หนอง นา พช.” ถึง พฤศจิกายน  2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า  ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”  ซึ่ง ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ไว้จำนวน 7 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงานถึงกันยายน 2564

กิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่  3  ใน 7 กิจกรรมนั้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างบุคคลเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)  จำนวน 9,188 อัตรา นั้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน  ตามโครงการฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน และในการดำเนินการจริงมีการจ้างงานโดยเริ่มจากเดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 รวม 10 เดือน

และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยังมีแนวโน้มความรุนแรง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่มากขึ้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 ออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2564  กรมการพัฒนาชุมชนจึงแจ้งให้จังหวัดขยายเวลาและต่อสัญญาจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพิ่มอีก 2 เดือน รวมเป็น 12 เดือนตามโครงการฯ  โดยมีการจ้างงานไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหาการว่างงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่ออีกว่า “ในขณะนี้ได้แจ้งจัดสรรเงินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพิ่มเติมไปยัง 43 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว    จึงขอแจ้งให้จังหวัดสร้างความเข้าใจต่อนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เกี่ยวกับการขยายระยะเวลา การดำเนินการทำสัญญาจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยกำหนดให้สิ้นสุดการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการตามที่มี หนังสือแจ้งถึงจังหวัดต่อไป”

Leave a Reply