ยิ่งใหญ่! พุทธไทย-เมียนมานับแสน ตักบาตรพระ 3 หมื่นรูปที่มัณฑะเลย์ “สมเกียรติ”ร่วมงานเล็งขยายจัดเพื่อนบ้าน

ชาวพุทธไทย-เมียนมานับแสน ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ 3 หมื่นรูป “สมเกียรติ”นำคณะร่วมงาน เล็งขยายจัดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงพระคุณอันไม่มีประมาณที่สร้างสันติสุขภายใน

เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 8 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองมัณฑะเลย์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคี เครือข่ายกว่า 30 องค์กรจัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป ที่สนามบิน Chanmyathazi (เก่า) เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีชาวพุทธจากประเทศเมียนมา ชาวไทย และอาเซียนได้ร่วมงานกว่า 1 แสนคน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตักบาตร ของชาวพุทธ กระชับความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น ส่งเสริม การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ-สามเณรในเมืองมัณฑะเลย์ และสร้างความเป็นปึกแผ่น ของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

งานไดเเริ่มขึ้นเวลา 06.00 น.ของวันที่ 8 ธ.ค.2562 โดยพุทธศาสนิกชนที่ร่วมงานได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคําถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายไทยธรรม ถวายคิลานเภสัช และกล่าวคําอธิฐานจิต โดยมีสมเด็จพระภัททันตะ จันทิมาภิวังสะ อัคคมหาปัณฑิตะ อภิธชอัคคมหาสัทธัมมะโชติกะธะชะ รอง ประธานมหาสังฆนายกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานสงฆ์ และพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย ได้รับเกียรติจาก U Zar Ni Aung ผู้แทนมุขมนตรีแห่งมัณฑะเลย์เป็นประธานฆราวาสฝ่ายเมียนมา และ กัลยาณมิตรพรสวรรค์ เต็มดวงจิตต์ เป็นประธานฆราวาสฝ่ายไทย ทั้งนี้ช่วงนั่งสมาธินั้นเป็นการเปิดเทปแนะนำเป็นภาษาเมียนมาจากพระครูบาชัยบูลย์ หรือพระชัยบูลย์ ธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายบิม เค อูดาสเอกอัครราชทูตเนปาลประจําประเทศเมียนมา นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม นายรองรักษ์ บุญศิริ นางสาวลลิตา สิริพัชรนันท์ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจาก พระ ดร.ธรรมธารา เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรม โคตมะ จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พระจันทิมาภิกขุ เจ้าอาวาสวัดสารนาท มหาวิหาร ประเทศอินเดีย พระมาลิกาวิละ อัสสชิ เถโร เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรม ศรียาโนบาสะ เมืองกอลล์ ประเทศศรี ลังกา พระลีวอลฮยุง เจ้าอาวาสวัด ตง ฮวา ซา เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ พระวิเทศ ธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย พร้อมด้วยพระมหาเถระผู้นําองค์กรพุทธนานาชาติอีกกว่า 12 ประเทศร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณะสงฆ์เมียนมา และไทยได้เดินรับบิณฑบาต โดยมีสื่อมวลชนไทย เมียนมา และต่างประเทศเดินทางไปรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กล่าวว่า งานตักบาตรพระ 30,000 รูปในครั้งนี้เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา และชาวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงพระคุณอันไม่มีประมาณ ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณูปการของพระพุทธศาสนาอันเป็นแสงนํา ทางให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และยังเป็นเสียง สะท้อนไปถึงชาวโลกผู้ใฝ่สันติทุกท่านให้ทราบว่า “สันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนพบ สันติสุขภายใน”

“กิจกรรมตักบาตรพระเมียนมา-ไทย นั้นได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558 มีคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจํานวน 10,000 รูป ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 มี คณะสงฆ์รับบิณฑบาตจํานวน 20,000 รูปซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติและกระแสตอบรับ จากชาวเมียนมาเป็นจํานวนมากโดยมีผู้เข้าร่วมตักบาตรมากขึ้นทุกปี และได้มีการเผยแพร่ข่าวงาน บุญทั้งสองครั้งไปทั่วโลกจนเป็นที่มาของการจัดตักบาตรพระ 30,000 รูปในครั้งนี้ และจะได้ขยายการจัดกิจกรรมไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ครั้งเป็นโมเดล” พระมหานพพร กล่าว

ด้านนายสมเกียรติ กล่าวว่า การได้ตักบาตรพระจำนวนมากเช่นนี้ทำให้เกิดความปลื้มใจ และเกิดกำลังให้กับชาวพุทธทั่วในการที่จะอุปภัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งให้กับชาวโลกต่อไปชั่วกาลนาน

(หมายหตุชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/picturesofaday/photos/a.2394964830756826/2394971537422822/?type=3&theater)

Leave a Reply