“เจ้าคุณพล” ปลื้ม!! หลังดันงบประมาณครูสอนพระปริยัติธรรมสำเร็จ!!

วันที่ 20 กันยายน 2565  หลังจากมีรายงานว่าระหว่างวันที่ 19 – 26 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จศป.) ที่ได้รับการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 จากทั่วประเทศจำนวน 4,282 รูป/คน  เข้ารายงานตัวที่ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น

พระเทพเวที  (เจ้าคุณพล) เจ้าคณะภาค 6 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม / รักษาการรองแม่กองยาลีสนามหลวง ผู้ริเริ่มดำเนินการยกร่างและชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั้งตราเป็นตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 สำเร็จนั้น ได้เปิดเผยว่า จากการรายงานข่าวว่าระหว่างวันที่ 19 -26 เดือนนี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมกว่า 4 พันรูปจะรายการตัวเพื่อรับการบรรจุนั้น ถือว่า การศึกษาคณะสงฆ์ เข้าสู่ระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่คณะสงฆ์ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562 มาแล้ว และได้ออกอนุบัญญัติ หรือ กฎหมายลูก จนนำไปสู่ขั้นตอนของบประมาณตาม พ.ร.บ. บัดนี้กระบวนการต่าง ๆ ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปตามกฏหมายแล้ว โดย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที กค.0408.3/8872 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมง เป็นเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ จศป. ที่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณปี 2565 ตาม พ.ร.บ. (3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน2565) และงบประมาณปี 2566 ซึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1/ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ กองบาลีสนามหลวง จำนวน 33 อัตรา

2/ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่กองธรรมสนามหลวงจำนวน 59 อัตรา

3/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 4283 อัตรา

4/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน 5 อัตรา…

ส่วนอัตราที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ โดยเฉพาะ สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา)ขณะนี้คณะสงฆ์กำลังเร่งสำรวจ เพื่อ  สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างเร่งด่วน.. เมื่อดำการแล้ว คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป.. จะได้รับการจัดสรรต่อไป..

 

 

Leave a Reply