จบดอกเตอร์แล้ว! รมช.ศธ.”กนกวรรณ” จากม.สงฆ์ “มจร” เตรียมเข้ารับประทานปริญญาจากสมเด็จพระสังฆราช พร้อมรองนายกฯลาว ปลัดมท.รับปริญญากิตติมศักดิ์

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคมนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4,760 รูป/คน ในจำนวนนี้มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมอยู่ด้วย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 10 ธันวาคมนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานมอบปริญญา โดยมีผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จากหลากหลายอาชีพและความสำเร็จ เช่น นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กกต. นายไพบูลย์ (อากู๋) ดำรงชัยธรรม นายสมชาย รักษาศักดิ์ ศิษย์หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มมร พระอาจารย์พงสะหวัน สันตจิตโต พระนักสังคมสงเคราะห์จาก สปป ลาว รวมทั้งนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ประมุขสงฆ์ มหานายก จากอีกหลายประเทศทั่วโลกได้มารับปริญญา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันนี้

“พิธีประสาทปริญญาของมหาจุฬา” ในทุกๆปีเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความเสมอภาค และสร้างความสามัคคี ปรองดองในสังคม สองวันนี้จึงขอความร่วมมือถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีในครั้งนี้ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยด้วย” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply