” พระมหาสุรศักดิ์” รองต่างประเทศ มจร  นำคณะสงฆ์วัดจงไถซาน เข้ากราบสักการะ “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” พร้อมรายงานงานพระธรรมทูตและการถวายพระไตรปิฏกภาษามอญของคณะสงฆ์มอญ

วันเสาร์ที่๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วานนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนามพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี นำคณะผู้บริหารวัดจงไถซาน สาธารณรัฐจีน (Republic of China) ถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ช่วงนำคณะผู้บริหารวัดจงไถซาน เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษ การแสดงธรรมปฏิสันถาร ระหว่างสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และ พระธรรมาจารย์เจี้ยนหวิ่น ประธานกรรมการผู้บริหารวัดจงไถซาน นั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กราบถวายรายงานการเตรียมงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ และกิจการต่างประเทศ

หลังจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กราบถวายรายงานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เรื่องการเตรียมงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ แล้ว ได้กราบขอโอกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำประธานพุทธสมาคมจากสาธารณรัฐจีน (The Republic of China) เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จฯ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ต่อมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กราบถวายรายงาน (๑) เรื่อง คณะสงฆ์มอญ จัดประกอบพิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ แก่ มจร ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ มจร พระนครศรีอยุธยา (๒) เรื่อง คณะสงฆ์วัดไคหยวน นำโดย อธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน (Buddhist Academic of Fujian) จักเดินทางมารับการถวายพระไตรปิฏก ฉบับ มจร และลงนาม MoU กับ มจร วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. (๓) เรื่อง คณะบาทหลวงแห่งสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จักเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะองค์อธิการบดี มจร อนุสนธิจากการที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  และ (๔) เรื่อง คณะเลขานุการเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี และหารือแนวทางการทำงานด้านพระพุทธศาสนา การศึกษาและงานพระธรรมทูต เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี นายลิขิต บุญละคร นักวิชาการศึกษา นายธานินท์ เมียส นักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมกับคณะผู้บริหารวัดจงไถซาน ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้วยความเคารพยิ่ง ที่เมตตาอนุโมทนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศและด้านพระธรรมทูต  พร้อมทั้งเมตตาให้โอกาส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำคณะสงฆ์วัดจงไถซาน เข้าถวายสักการะและยังเมตตาแสดงธรรมปฏิสันถาร ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสแก่คณะสงฆ์วัดจงไถซานเป็นล้นพ้นฯ

Leave a Reply