จีนนิมนต์ผู้นำสงฆ์ 6 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มุ่งสร้างสันติภาพลุ่มล้านช้าง-ลุ่มน้ำโขง

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖  พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะเดินทางไปยัง สิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามพุทธสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนอาราธนา เพื่อเข้าร่วมการประชุม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง – แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้อาราธนาให้บรรยายพิเศษในการประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในแถบล้านช้าง-แม่โขง เข้าร่วม ประกอบด้วย ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศสหภาพเมียนมา และเพิ่มประเทศศรีลังกา

สำหรับในค่ำของวันที่ ๒ ธันวาคม ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพ ล้านช้าง-แม่โขง ที่วัดป่าเจ สิบสองปันนา ซึ่งมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี และในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะมีพิธีเปิดการประชุมเป็นทางการ ณ โรงแรมเอมปาร์ค แกรนด์โฮเทล หลังจากนั้น จะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้แทนคณะสงฆ์จากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม

 

สมหมาย  สุภาษิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร รายงาน

Leave a Reply