โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดบึงพระลานชัยที่ “พระพรหมวชิรโสภณ”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ผู้ดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่พระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นไปมีอยู่

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ “พระพรหมวชิรโสภณ” สถิต ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จ.ร้อยเอ็ด

 

Leave a Reply