ในหลวงโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต ที่ “พระราชพัชรมานิต”

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต เป็น “พระราชพัชรมานิต” สถิต ฯ วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply