โปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูอรุณธรรมรังษี เจ้าตำรับมนต์พิธีเป็น “”พระราชวัชรรังษี”

วันที่ 21 มิ.ย. 64  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2 รูป ดังนี้

 1. พระครูอรุณธรรมรังษี เป็น “พระราชวัชรรังษี” สถิต ณ  วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

2.  พระครูจิรวัฒนธำรง เป็น “พระโสภณวัชราภรณ์” สถิต ณ  วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

Leave a Reply