ตั้ง “พระเทพเวที” เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

         วันที่ 21 มิ.ย. 64  สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานในพิธีพระราชทานนํ้าหลวงสรงศพ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) อายุ 90 ปี พรรษา 70 อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

       และในการนี้ได้แต่งตั้ง พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

ภาพ : หนังสือพิมพ์มติสวรรค์

 

Leave a Reply