พช.โคราช ลงพื้นติดตามความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

          วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 10.30 น. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบร่วมติดตามและให้ข้อมูลในการตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน

         ในการนี้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้มีการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ เป็นไปตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ควบคุมและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ  และตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ในพื้นที่จำนวน 8 แปลง ดังนี้

1.พื้นที่ครัวเรือนนายธรรมรัตน์ สมุโชติ บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่

2.พื้นที่ครัวเรือนนายชรินทร์ มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่

3.พื้นที่ครัวเรือนนายชูชาติ มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 1 ไร่

4.พื้นที่ครัวเรือน น.ส.อัญชลี มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่

5.พื้นที่ครัวเรือนนายโชคชัย มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่

6.พื้นที่ครัวเรือนนายมานิตย์ สิมะวลารัตน์ บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่

7.พื้นที่ครัวเรือน น.ส.ธัญลักษณ์ คงเพียรธรรมบ้านไทยเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 1 ไร่ และ

8.พื้นที่ครัวเรือนนายสุพจน์ เลิศลัทธภรณ์ บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่

Leave a Reply