ในหลวงโปรดเกล้า ฯ “61 ศาสตราจารย์” พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ขึ้นแท่น “ศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ (ศ.) จำนวน 61 ราย โดยผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ดังต่อไปนี้

1.รศ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ ม.มหิดล 2.รศ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล ม.มหิดล 3.รศ.ศิริพร วัชชวัลคุ ม.ธรรมศาสตร์ 4.รศ.ธงชัย นันทนรานนท์ ม.สงขลานครินทร์ 5.รศ.บุญชัย อุกฤษชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.รศ.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7.รศ.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ม.ศิลปากร 8.รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ม.ขอนแก่น 9.รศ.ยุพาภรณ์ อารีย์พงษ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10.รศ.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ ม.เชียงใหม่

11.รศ.เชษฐ์ ติงสัญชลี ม.ศิลปากร 12.รศ.นรินทร์ สังข์รักษา ม.ศิลปากร 13.รศ.ต้นข้าว ปาณินท์ ม.ศิลปากร 14.รศ.เสาวณิต สุขภารังสี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 15.รศ.สุรพงษ์ สมสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16.รศ.ดอกรัก มารอด ม.เกษตรศาสตร์ 17.รศ.เอื้อมพร วีรสมหมาย ม.เกษตรศาสตร์ 18.รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 19.รศ.เรือเอกหญิงภิญนิตา จันธุวนิตย์ ม.มหิดล 20.รศ.สายัณห์ สดุดี ม.สงขลานครินทร

21.รศ.จันตรี สินศุภฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22.รศ.รัตน์ศิริ ทาโต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23.รศ.สมเดช ศรีชัยรัตนกู, ม.เชียงใหม่ 24.รศ.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ม.เชียงใหม่ 25.รศ.สุขนา ชวนิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26.รศ.ดวงใจ ทิวทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27.รศ.พระมหาหรรษา ธมฺมาโส ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) 28.รศ.ธเนศ รัตนวิไล ม.สงขลานครินทร์ 29.รศ.ฤดีกร วิวัฒนวิไล ม.สงขลานครินทร์ 30.รศ.กิตติ ประเสริฐสุข ม.ธรรมศาสตร์

31.รศ.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ม.ศิลปากร 32.รศ.นฤมล ธีรวัฒน์ ม.เชียงใหม่ 33.รศ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร ม.เชียงใหม่ 34.รศ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา ม.สงขลานครินทร์ 35.รศ.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ ม.รามคำแหง 36.รศ.ดวงดาว อาจองค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37.รศ.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 38.รศ.รังสินี โสธรวิทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 39.รศ.กนกอร สมปราชญ์ ม.ขอนแก่น 40.รศ.สุดา ลุยศิริโรจนกุล ม.มหิดล

41. รศ.กำธร พฤกษานานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 42.รศ.รัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย 43.รศ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44.รศ.มานิต คิดอยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 45.รศ. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุทธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 46.รศ.สุพล ลิมวัฒนานนท์ม.ขอนแก่น 47.รศ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ม.ขอนแก่น 48.รศ.จิตติ หาญประเสริญพงษ์ ม.สงขลานครินทร์ 49.รศ.ศาสตรา สุดสวาท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 50.รศ. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ม.ศรีปทุม

51.รศ.จินตนา สัตยาศัย ม.ขอนแก่น 52.รศ.ทิพยา เอกลักษณ์ณานันท์ ม.ขอนแก่น 53.รศ.วันชัย สะตะ ม.ขอนแก่น 54.รศ.นฤมล เจริญศิริพรกุล ม.ขอนแก่น 55.รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง ม.ขอนแก่น 56.รศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 57.รศ. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58.รศ. สุรินทร์ คำฝอย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 59.รศ. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 60.รศ.นันทนิตย์ วานิชาชีวะม.ศิลปากร และ 61. รศ.เสกสิต โอสถากุล ม.สงขลานครินทร์

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะ รมว.อว.ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ใหม่ทั้ง 61 คน จากทุกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจาก ม.ศรีปทุม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ม.รามคำแหง และขอยืนยันว่า อว.จะทำให้กระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการแต่งตั้งศาสตราจารย์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อให้บุคลากรของ อว.ได้เห็นโอกาสหรือเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเอง

ประวัติโดยสังเขป พระมหาหรรษา ธมฺหาโส 

เกิด 15   มิถุนายน พ.ศ.2515  ปัจจุบันอายุ 49 ปี   อ.ปรางกู จ. ศรีสะเกษ

การศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบาย สาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรปกาศนียบัตรการบริหารและจัดการธุรกิจ Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปกาศนียบัตรการพัฒนาการจัดการ (MINI MASTER OF MANANGMENT PROGRAM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น

ฝ่ายการศึกษา

ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มจร (วาระ2)

ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร

พ.ศ. 2561อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ IABU
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

Leave a Reply