วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน “มจร” ร่วมภาคีเครือข่าย เปิดตลาดอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เปิดอย่างเป็นทางการแล้วตลาดอินทรีย์ (กาดก้อม) ภายใต้ความมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยสถาบันวิจัยหริภุญชัย ภาคีเครือข่ายชุมชน ในการจัดเป็นตลาดชุมชน เพื่อซื้อขายสินค้าชุมชน ผลผลิตการเกษตรระบบอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก

Leave a Reply