วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯวัดบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

 

           วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร”และชาวชุมชนคุณธรรมฯ  วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564  ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมฯที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”        ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนพลัง “บวร”และชาวชุมชนคุณธรรมฯวัดบางใบไม้ได้ให้การต้อนรับ

            ปลัดวธ. กล่าวว่า วธ.ขอชื่นชมและยกย่องชุมชนคุณธรรมฯวัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ พืชริมคลองที่มีมากและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือ “ต้นจาก”ที่มีมากและขยายกอจึงเชื่อมต่อกลายเป็นอุโมงค์จากที่งดงามโดยเฉพาะเวลาน้ำขึ้นในตอนเช้ามีแสงอาทิตย์ส่องบนพื้นผิวน้ำ ชมวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมคลองร้อยสายและตลาดน้ำที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนนำเอาสินค้าทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาขายสร้างรายได้ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ กราบสักการะหลวงพ่อข้าวสุข (สุก) ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัด  บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2312 โดยขุนประจันศึกประชิด เป็นผู้ออกแบบและสร้างเองในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ความโดดเด่นของบ้านหลังนี้คือฝีมือเชิงช่างด้วยการเข้าสลักไม้ ไม่มีการตอกตะปูและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสุขทุกข์ของชายชาติทหารและเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สวนลุงสงค์  เป็นต้น

            นางยุพา กล่าวด้วยว่า  นอกจากชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานีแล้ว วธ.จะขยายผลการพัฒนาต่อยอดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู่อีก 9 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย  ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่       ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปางและชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ รวมทั้งชุมชนคุณธรรมฯที่มีความพร้อม 228 ชุมชนแห่งทั่วประเทศ และขณะนี้วธ. อยู่ระหว่างจัดทำ Mobile Application“ เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย”ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พัก ฯลฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว และเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพร้อมจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดด้วย

          นางยุพา กล่าวด้วยว่า  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยนำร่อง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ถือเป็นขับเคลื่อนนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาลและผลักดัน “Soft Power”ไทยโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F  ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion)        มวยไทย (Fighting)และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) เพื่อสร้างงาน    สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

Leave a Reply