“ปลัดเก่ง” เข้าถวายสักการะ “พระธรรมวชิรญาณ” เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 70 ปี

วันนี้ (11 ต.ค. 66) ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าถวายมุทิตาสักการะพระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 70 ปี โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมถวายมุทิตาสักการะ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “พระธรรมวชิรญาณ” (จิรพล อธิจิตฺโต) เกิดวันที่ 11 ต.ค. 2496 ที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นพระมหาเถระด้านวิปัสสนากรรมฐาน สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 7 ประโยค ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ โดยสังเขป คือ ปี 2558 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ปี 2559 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร – จังหวัดสมุทรปราการ (ธ) โดยในปี 2561 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ในด้านสมณศักดิ์ ปี 2538 เป็นเปรียญธรรม 7 ประโยค ต่อมาวันที่ 5 ธันวาคม 2540 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ วันที่ 5 ธันวาคม 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร โดยในปี 2565 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยแต่งตั้ง พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ 8 สืบต่อจากสมเด็จพระวันรัตน (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)”

“ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ เป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมถะ และมีศีลาจารวัตรอันงดงาม โดยท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญทางวิปัสสนาธุระด้วยความมุมานะ และเมื่อมีการอบรมกรรมฐานแก่อุบาสก อุบาสิกา ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอตราบถึงปัจจุบัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply