ประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธ

วันที่ 9 ม.ค.2562 พระราชวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พัฒนาสถานศึกษาที่มีพระสอนศีลธรรมเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดี พัฒนาเด็ก เยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Leave a Reply