คณะสงฆ์ผุดหลักสูตร “นักธรรมและธรรมศึกษาภาคภาษาอังกฤษ”

              เมื่อวานนี้ (2 ส.ค.63 )  เวลา 14.00 น.  ณ วัดญาณเวศกวัณ  จ. นครปฐม พระเทพเวที รก.เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

            พระเทพเวที กล่าวว่า กองธรรมสนามหลวง ได้สนองนโยบายการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 จัดให้มีโครงการ “แปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ”  เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ

            ดำเนินการตามโครงการที่ 4 แห่งการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ที่ระบุไว้ว่า การยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโครงการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้

                “คณะกรรมการชุดนี้กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน ต้องเสนอความก้าวหน้างานแปลทุก 3 เดือน เบื้องต้นกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน2564 อันเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ ฉบับที่ 1  ตามกรอบเวลา 2560-2564..”

            สำหรับคณะกรรมการแปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย

พระเทพเวที (พล) ป.ธ.9, พธ. บ., MA, M.Phil.,Ph.D.,(Linguistics)

พระมงคลธีรคุณ พธ.บ., M.A., M.Phil., พธ.ด.Mr. Robin Philip Moore ,นักวิชาการพระพุทธศาสนาจาก มหาวิทยาลัย Pennsylvania, USA, ผู้มีผลงานชิ้นโบสถ์แดงคือ แปลหนังสือ”พุทธธรรม”ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยุตโต) เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งเล่มอย่างสมบูรณ์แบบ

       ดร.สำเนียง เมืองนิล พธ.บ. รุ่น 21, M.A.,M.Phil., Ph.D.  ( Linguistics) อดีตหัวหน้ากงศุลใหญ่ สถานเอกอัครราชฑูตประเทศไทยประจำออสเตรเลียและ มาดากัสการ์แอฟริกาตะวันออก

อ.เบญจพร ชมพูนุท ณ อยุธยา มหาบัณฑิตด้านอักษรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณีาชวิทยาลัย(มจร)

พระอาจารย์ ศุภพงษ์ ธัมมะทีโป,ช่างเทคนิค จัด Artworks หนังสือ,จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

และ พระอาจารย์พระครูเมธังกร (ปณต วัฑโฒ)  ช่างเทคนิค การพิมพ์  วิศวกรรมศาสตร์มหบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

****************

Leave a Reply