มหาดไทย..แจ้งทุกจังหวัดติดตามมติมหาเถรสมาคม

        ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชจังหวัดทุกจังหวัด ด้วยปัจจุบันยังคงมีพฤติการร์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการห้ามชุมชนและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์เกี่ยวข้องกับพิธีการทางพระพุทธศาสนา และประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลและประเพณีสงกรานต์ โดยเคร่งครัด
สรุปคือ


1.ถือปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมมาตรการเฝ้าระวังงดจัดกิจกรรมในวัดช่วงสงกรานต์  2.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติประชาชน 3.เพิ่มมาตรการลาดตระเวณพื้นที่สาธารณะ และ 4.เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ ซึ่ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

             สำหรับมติมหาเถรสมาคมมีรายละเอียดดังนี้

Leave a Reply